Maritime Documents RL or KRL

Passagebiljet ms Sibajak 1956 Djakarta

Add to cart
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd: 1956 Rotterdam, passagebiljet voor 4 personen, hut 49, somma fl. 6080,00. In zeer goede staat

Ships Money Koninklijke Rotterdamsche lloyd fl. 2,50

Add to cart
KRL: 1957 Valid on board Willem Ruys Fl. 2,50

Ships Money Koninklijke Rotterdamsche Lloyd fl. 5 cents

Add to cart
KRL: 1957, valid on the Bali Cruise ms Willem Ruys

Ships Money Koninklijke Rotterdamsche Lloyd fl. 10 cents

Add to cart
KRL: 1957, valid on the Bali Cruise ms Willem Ruys